Stadgar

STADGAR FÖR VÄSTERBOTTENS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

§ 1 VÄSTERBOTTENS ORNITOLOGISKA FÖRENING (VOF) är en ideell sammanslutning av fågelintresserade i Västerbottens län. Ändamålet med föreningen är dels att stärka kontakten mellan medlemmarna och att väcka intresse och känsla för fåglar hos allmänheten och dels att främja utforskandet av och skyddet för fåglarna i länet.

 

§ 2 Västerbottens Ornitologiska Förening är en självständig regional förening under Sveriges Ornitologiska Förening.

 

§ 3 Medlem i VOF är alla fysiska och juridiska personer som har betalat medlemsavgiften för innevarande kalenderår.

 

§ 4 Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör jämte fyra ledamöter och två suppleanter som samtliga väljs av årsmötet för en ettårsperiod.

Styrelsen är besluts för om minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstantal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder då ordförande finner så önskvärt eller då minst tre ledamöter fordrar det.

Styrelsen skall årligen delge medlemmarna berättelse över verksamheten, vilken behandlas på årsmötet.

Styrelsen kan uppdra åt medlemmar i föreningen att närmast under styrelsen hand ha vissa arbetsuppgifter, främst utgivningen av tidningen ”Fåglar i Västerbotten” och verksamheten som sköts av den lokala rapportkommittén.

 

§ 5 Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. För var och en av revisorerna skall finnas en suppleant. Revisorer och deras suppleanter utses av årsmötet för ett år i sänder.

 

§ 6 Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper skall, förda per kalenderår och i vederbörlig ordning avslutade, överlämnas till revisorerna senast den första februari varje år. Revisorerna skall delge årsmötet resultatet av sin granskning.

 

§ 7 Föreningens medlemmar sammanträder till ordinarie årsmöte under februari månad.

Extra medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser lämpligt eller när minst 5 medlemmar skriftligen begär det.

 

§ 8 Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas senast 14 dagar före mötet. Kallelse till extra medlemsmöte skall av styrelsen utsändas senast 14 dagar före mötet.

Kallelsen skall, utöver angivelse av tid och plats för mötet, innehålla en lista över de ärenden som skall behandlas på mötet.

 

§ 9 Vid årsmötet skall förekomma:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

2. Val av två justeringsmän/kvinnor.
3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
4. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper.
5. Revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande, sekreterare och kassör, samt ledamöter och suppleanter i styrelsen.
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter
9. Val av valberedning.
10. Bestämmande av medlemsavgift.
11. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
12. Av medlem framställt, skriftligen motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda före den första januari.
13. Eventuella övriga ärenden (endast för diskussion).

Endast ärenden som angivits i kallelsen får föranleda beslut.

Ärenden under punkt 1-10 ovan skall dock avgöras vid årsmötet även om dessa inte angivits i kallelsen.

Ärenden som inte utlysts i kallelsen kan föranleda beslut om årsmötet enhälligt beslutar att så skall ske.

 

§ 10 Vid extra medlemsmöte väljs först mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän/kvinnor och därefter behandlas och beslutas i ärenden som angivits i kallelsen.

 

§ 11 Vid årsmötet och övriga medlemsmöten gäller följande valprocedur: * Val skall ske med slutna sedlar om någon medlem begär det.

* Vid val gäller enkelt majoritetsbeslut (antal för större än eller lika med antal emot + 1). Vid beslut om stadgeändring (§12) och vid beslut om föreningens upphörande (§13) krävs dock tvåtredjedels majoritet.

* Vid lika röstantal gäller den mening som mötesordförande bifaller.

* Röstberättigade är samtliga medlemmar enligt § 3.

* Val genom ombud är tillåtet om detta kan styrkas med bevittnat intyg.

 

§ 12 Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, därav ett ordinarie årsmöte.

Förslag till stadgeändringar skall tillställas medlemmarna i kallelsen till sammanträdet.
Vid beslut om stadgeändring krävs tvåtredjedels majoritet för att förslaget skall godkännas.

 

§ 13 Beslut om upphörande av föreningen skall tas av två på varandra följande ordinarie årsmöten och med tvåtredjedels majoritet i båda valen.

Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar överföras till SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING. Existerar inte Sveriges Ornitologiska Förening längre vid denna tidpunkt avgöra sista årsmötet hur föreningens tillgångar ska disponeras.

 

STADGAR_FÖR_VÄSTERBOTTENS_ORNITOLOGISKA_FÖRENING

Dela inlägg