Stadgar

Stadgar för Västerbottens Ornitologiska Förening

Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2017-02-26 och extra årsmöte 2017-10-18 samt fastställda av Riksföreningen 2017-11-11

 • 1 Namn och status
  Föreningens namn är Västerbottens Ornitologiska Förening.
  Föreningen är en regionalförening inom Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige (Riksföreningen).
  Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

 • 2 Ändamål och verksamhet
  Föreningens uppgift är att, inom verksamhetsområdet, främja utforskandet och skyddet av fågelfauna och natur samt verka för att bland allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar, natur och ett aktivt friluftsliv.
  Föreningens verksamhetsområde är länet Västerbotten.
  Nämnda uppgifter vill Föreningen söka förverkliga bland annat genom att stimulera till och genomföra ornitologiska undersökningar, uppmärksamma och lösa fågelskyddsproblem, samt bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.

 • 3 Medlemskap
  Medlemskap i föreningen erhålls av fysisk eller juridisk person som betalar medlemsavgift.
  Medlemskap upphör när medlem avlider, meddelar utträde eller inte betalar medlemsavgift.
  Medlem, som motarbetar eller uppenbarligen försvårar Föreningens syften eller verksamhet, kan uteslutas ur Föreningen. Uteslutning beslutas av Riksföreningens styrelse efter yrkande från Föreningens styrelse. Berörd medlem skall erhålla tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motivering för sådant beslut skall protokollföras.
  Medlem i Föreningen är samtidigt medlem i Riksföreningen.

 • 4 Organisation
  Riksföreningens styrelse har utsett Föreningen till regionalförening och Föreningen har som sådan att verka för Riksföreningens syften. Föreningen representerar Riksföreningen i den omfattning som Riksföreningens styrelse meddelat. Stadgar för Förening skall godkännas av Riksföreningens styrelse.
  Föreningen kan inom verksamhetsområdet utse Lokalförening som har till uppgift att verka för Föreningens syften. Stadgar för Lokalförening skall godkännas av såväl Föreningens som Riksföreningens styrelse.
  Riksföreningen är som partner en del av BirdLife International. Föreningens medlemmar räknas därmed också som medlemmar i BirdLife International.

 • 5 Integrerat medlemskap
  Till Föreningen fullt ansluten Lokalförening, ger för medlemmarna ett integrerat medlemskap. Detta innebär att samma medlemskap gäller för både Lokalföreningen och Föreningen och därmed också i Riksföreningen. Sådan Lokalföreningar har antagit stadgar där denna anslutning regleras.

 • 6 Fasta organ
  Föreningens fasta organ är årsmöte och styrelse. Årsmöte kan vara ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.
  Föreningen företräder sina medlemmar vid Riksföreningens riksstämma i enlighet med Riksföreningens stadgar.

 • 7 Årsmöte
  Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmöte och kallar till detta senast 2 veckor före utsatt dag. Endast de frågor som anges i kallelsen kan beslutas.

 • 8 Ordinarie årsmöte
  Föreningen håller ordinarie årsmöte senast under Februari månad.
  Styrelsens ordförande eller den styrelsen utser öppnar årsmöte och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
  Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
 1. a) val av ordförande, sekreterare och två justerare vid mötet,
 2. b) frågan om mötet blivit utlyst i behörig ordning,
 3. c) framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
 4. d) beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 5. e) beslut om fördelning av föreningens resultat,
 6. f) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår årsredovisningen avser,
 7. g) beslut om antal ledamöter i styrelsen,
 8. h) val av ordförande då sådant val ska ske,
 9. i) val av övriga styrelseledamöter,
 10. j) val av revisorer och ersättare,
 11. k) val av valberedning,
 12. l) fastställande av verksamhetsriktlinjer för nästkommande kalenderår,
 13. m) fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår,
 14. n) andra ärenden som efter behandling i styrelsen föreläggs årsmötet,
 15. o) inkomna motioner med yttrande från styrelsen samt
 16. p) övriga frågor.
  Punkternas ordning fastställs av styrelsen.
  Val ska ske med slutna sedlar när någon yrkar på det.
 • 9 Extra årsmöte
  Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när årsmöte eller styrelsen har beslutat om det eller då minst 5 medlemmar skriftligen begär detta.

 • 10 Styrelse
  Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Varje år väljs hälften av ledamöterna för en tid av två år. Avgår styrelseledamot före valperiodens slut, väljs ny ledamot för resterande tid. Styrelsen kan besluta om minst 4 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
  Ordförande väljs av årsmöte för en tid av två år.
  Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Funktionär som kallas till styrelsesammanträde, men inte är ledamot av styrelsen, deltar i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.
  Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst tre ledamöter så önskar. Ordföranden kallar till sammanträde.

 • 11 Firmatecknare
  Föreningens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.

 • 12 Årsredovisning
  Styrelsen ska årligen avge årsredovisning över föreningens verksamhet. Föreningens räkenskaper ska föras och avslutas per kalenderår.
  Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Revisorerna överlämnar sin berättelse till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 • 13 Revisorer
  För att granska styrelsens arbete ska vid ordinarie årsmöte två revisorer med två ersättare väljas. Revisorer och ersättare väljs för en tid av ett år.
  Revisor ska ha full insyn i styrelsens arbete och räkenskaper. Revisor ska till årsmötet avge berättelse över sin granskning.

 • 14 Valberedning
  Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och ersättare ska varje år förberedas av en valberedning som tillsätts av årsmötet. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Till ledamot i valberedningen får inte styrelseledamot utses.

 • 15 Medlemsavgifter
  Medlemsavgifter för Föreningen fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. Till detta kommer avgift till Riksföreningen som fastställs av riksstämma.

 • 16 Motioner
  Motion till ordinarie årsmöte får lämnas av minst fem medlemmar gemensamt. Motion med skriftlig motivering ska lämnas till styrelsen senast en månad före årsmöte. Styrelsen ska yttra sig över motionen till årsmötet.

 • 17 Stadgeändring
  Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Förslag om sådan ändring ska delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte. För ändring fordras två tredjedels majoritet av de vid årsmötet företrädda rösterna. Ändring skall fastställas av Riksföreningens styrelse för att bli giltig.

 • 18 Nedläggning.
  Beslut om nedläggning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. För sådant beslut fordras två tredjedels majoritet av antalet vid respektive årsmöte företrädda röster. Vid nedläggning skall Föreningens tillgångar och inventarier överlämnas till Riksföreningen.

STADGAR_FÖR_VÄSTERBOTTENS_ORNITOLOGISKA_FÖRENING

Dela inlägg