Havsörn

Projekt Havsörn

Havsörnen i Västerbotten 2018, 2019 och 2020

Havsörnen i Västerbotten

Det har gått 30 år sedan havsörnen etablerade sig som årlig häckfågel i Västerbottens kustregion. Under några årtionden, under -60, -70 och -80 talen var havsörnen, på grund av miljögifternas påverkan på reproduktionen, endast spåradisk häckfågel i Västerbotten. Idag kan vi glädjas att havsörnen är tillbaka. Antalet kända revir har stadigt ökat sedan början av 1990-talet och idag (2020) har antalet kända havsörnsrevir stigit till 44. De kustnära områdena börjar vara upptagna av havsörn, så nya revir etableras västerut. 2020 hade vi 7 kända revir väster om E4’n.

Kommun

 Kända         revir 2020

Häck-ningar 2018

Antal ungar år 2018

Häck-ningar 2019

Antal ungar år 2019

Häck-ningar 2020

Antal ungar år 2020

Nordmaling

    6

  6 (2)

  5

  4 (1)

  4

  6(1)

  7

Umeå

   17

 11 (6)

  7

 10 (1)

 13

 12(3)

 16

Robertsfors

    7

 6 (4)

  4

 6 (3)

 4

 7(2)

 6

Skellefteå

12

 8 (2)

  6

 8 (1)

 8

  8

 12

Malå

  1

  

 1

 1

 1

 1

Storuman

  1

  

 1

 1

 i.u.

 i.u.

Summa

  44

 31

 22

 30

 31

 34

 42

Tabell 1: Häckningsresultat, presenterat för kustkommunerna. Antalet misslyckade häckningar inom parentes (ingår i antalet häckningar).

 

Samarbete med Skogsstyrelsen

Under ett flertal år har havsörnsprojektet i Västerbotten samarbetat med Skogsstyrelsen. Havsörnsgruppen får kännedom om avverkningar, skogsbilvägar mm. som berör havsörnsreviren (inom 500 m från boet). Vi har möjlighet att föreslå åtgärder såsom biotopskydd, skyddszon vid boplatsen eller att den skogliga åtgärden endast får utföras utanför häckningstid (1/9- 31/1). Årligen behandlas ca 30 ärenden och har bidragit till ett flertal biotopskydd och skyddszoner. Tillsammans med markägaren och handläggare från Skogsstyrelsen görs besök på avverkningsområden.

 

Projekt havsörn i framtiden

Från och med 2017 har projektet flyttats till Naturhistoriska riksmuseet (från Naturskyddsföreningen). Som projektledare fungerar Peter Hellström. Projektets inriktning är idag fokuserad på miljö-övervakning. Vinterutfodring av havsörn har avslutats i Västerbotten. Utöver ringmärkning kommer havsörnsgruppen i Västerbotten följa havsörnsbeståndets utveckling (inventering av boplatser och kontroll av häckningsresultat). Arbetet med att skydda kända boplatser kommer att prioriteras.

Figur 1: Antal kända revir och antal påbörjade häckningar 1989-2020

Figur 2: Antal lyckade häckningar och antal ungar, 1989-2020

Gamla havsörnar

 

Västerbottens äldsta havsörn (med känd häckningslokal), 28 år gammal (29K).

B045 (X5170) en hanne, ringmärktes som bounge i Hälsingland 1992. Sedan 1997 har B045 häckat i Västerbotten. Häckningsreviret (Umeå) har varit detsamma hela tiden. Paret fick ut en unge 2020. Totalt har det blivit 27 ungar under årens lopp (t.o.m 2020). B045 kunde avläsas (ringfärger) i reviret 20 maj 2020 (bild 1).

Bild 1: Havsörn B045 fotograferad i samband med kontroll av bo, 20 maj 2020.

Havsörnen E9722, som ringmärktes som bounge på Replot, Vasa, Finland den 2 juni 1987, observerades första gången i Västerbotten (Holmön) 20 nov 1994 samt 7 januari 1995 (bild 2). 22 år senare kunde Göran Bylund fotografera E9722 i Ostnäs, Umeå (20 mars 2017, bild 3 och 4). Havsörnen var då 29 år, 9 månader, 18 dagar gammal (näst äldsta havsörnen som har ringmärkts i Finland). Vad har havsörnen E9722 gjort under dessa dryga 29 åren? Den 12 december 1987 observerades den i Kalmar. I mars 1992 besökte den en utfodringsplats i Korsholm, Vasa. Följande observationer av havsörnen var på Holmön november 1994 och januari 1995. Efter detta finns det bara observationer från Korsholm, Vasa, april 1996, mars 2004 och mars 2009. Den 20 mars 2017 dyker den upp i Ostnäs. Den stora frågan är att var häckar E9722? Observationerna visar att den kan häcka eller har häckat på Holmön på Svenska sidan eller någonstans i Vasa skärgård på den Finska sidan.

Foto | Lars Berglund

Bild 2: Havsörn E9722 Holmön, Umeå 7 januari 1995. Foto Lars Berglund

Bild 3: Havsörn E9722 Ostnäs, Umeå 20 mars 2017.

Ringmärkt Replot Vasa 2 juni 1987. Foto Göran Bylund

Foto| Göran Bylund

Bild 4: Havsörn E9722 Ostnäs, Umeå 20 mars 2017. Foto Göran Bylund

Ekonomiskt stöd för inventering av havsörn har erhållits från Länsstyrelsen i Västerbottens län samt från Naturhistoriska Riksmuseet. Ringmärkaren Bjarne Modigh har betalats av Svenska Naturskyddsföreningen/Naturvårdsverket.

Utöver författaren har följande personer arbetat aktivt i havsörns-projektet: Erik Andersson, Stefan Delin, Christer Hedegård, Per Hansson, Peter Hellström, Lars-Gunnar Eriksson, Ingvar Lindblom, Torbjörn Ros, Allan Karlsson, Bjarne Modigh (ringmärkning), Per-Olof Nilsson, Roger Viklund, Bengt Östling, Christer Olsson, Bo Strandgren och Hugo Mikaelsson.

Havsörnen i Västerbottens län 2018,2019 och 2020

Jan-Erik Wallin

Sågställarvägen 2A 90742 Umeå   070/661 51 01

 

Verksamhetsberättelse projekt Havsörn 2020

Dela inlägg