Havsörn

Projekt Havsörn

Havsörnen i Västerbottens läns kustland, 2016 och 2017

Havsörnen i Västerbottens kustland

Det har gått 27 år sedan havsörnen etablerade sig som årlig häckfågel i Västerbottens kustregion. Under några årtionden, under -60, -70 och -80 talen, var havsörnen på grund av miljögifternas påverkan på reproduktionen, endast spåradisk häckfågel i Västerbotten. Idag kan vi glädjas att havsörnen är tillbaka. Antalet kända revir har stadigt ökat sedan början av 1990-talet och idag (2017) har antalet kända havsörnsrevir passerat 35. De kustnära områdena börjar vara upptagna av havsörn, så nya revir etableras västerut. 2017 hade vi 4 kända revir väster om E4’n.

 

Häckningsresultat 2016 och 2017

Häckningsresultatet presenteras i tabell 1 samt i figurerna 1 och 2.

2016 hittades fyra nya revir i kustlandet. Antalet häckningar ökade från 26 (2015) till 29 (2016). 2017 häckade 25 par. En möjlig orsak till nedgången var det kyliga vädret under våren 2017. Antalet lyckade häckningar sjönk från toppåret 2016 (24 lyckade häckningar) till endast 18 lyckade häckningar (2017). Trots det låga antalet lyckade häckningar (2017), var antalet flygga ungar endast 5 färre jämfört med 2016. Många dubbel kullar och en trippel kull bidrog till detta.

 

KommunKända revir 2017Häck-ningar 2016

Antal ungar år 2016

Häck-ningar

2017

Antal ungar år 2017

Nordmaling 65 (1)65 (3)5
Umeå 1612 (1)1712 (2)15
Robertsfors 65 (2)43 (1)4
Skellefteå 87 (1)95 (1)7
Summa 3629362531

 

Tabell 1: Häckningsresultat, presenterat för kustkommunerna. Antalet misslyckade häckningar inom parentes (ingår i antalet häckningar).

På Holmön känner vi till 6 revir. I fyra av reviren var det häckning under 2016 respektive 2017. Totalt blev det 6 ungar på Holmön (både 2016 och 2017). Ett godkänt resultat.

Under de senaste åren har häckningsframgången varit dålig för de par som häckar i Nordmalings kommun. 2016 ser vi att häckningsframgången har ökat, dels på grund av att 2 nya par har etablerat sig inom kommunen. Av 6 kända revir är 5 aktiva idag. Tyvärr uteblev häckningsframgången i Nordmaling under 2017. Endast 2 par lyckades med häckningen.

 

Samarbete med Skogsstyrelsen

Under ett flertal år har havsörnsprojektet i Västerbotten samarbetat med Skogsstyrelsen. Havsörnsgruppen får kännedom om avverkningar, skogsbilvägar mm. som berör havsörnsreviren (inom 500 m från boet). Vi har möjlighet att föreslå åtgärder såsom biotopskydd, skyddszon vid boplatsen eller att den skogliga åtgärden endast får utföras utanför häckningstid (1/9- 31/1). Årligen behandlas ca 30 ärenden och har bidragit till ett flertal biotopskydd och skyddszoner. Tillsammans med markägaren och handläggare från Skogsstyrelsen görs besök på avverkningsområden. I många fall går markägaren med på att spara ytterligare grova tallar eller grupper av grova tallar (möjliga boträd).

Bild 1: Än idag kan vi hitta riktigt grova tallar i Västerbottens kustland. Här mäter Ingvar Lindblom omkretsen på en tall i Nordmaling (omkrets 2.5 m och höjd 30 m). I toppen av tallen finns ett bo av havsörn (lyckade häckningar 2016/2017). Genom samarbete med markägare/skogsstyrelse har ca 1 hektar orörd skog sparats kring boet (resten av skogen är gallrad).

Projekt havsörn i framtiden

Från och med 2017 har projektet flyttats till Naturhistoriska riksmuseet (från Naturskyddsföreningen). Som projektledare fungerar Peter Hellström. Projektets inriktning är idag fokuserad på tubkikare, har ringnumren fyllts i med färg.
Ringnumret är ingraverad tre gånger på ringen. I Västerbotten har ringnumren färgats med röd-svart-röd färg (se bild 2).
Utöver ringmärkning kommer havsörnsgruppen i Västerbotten följa havsörnsbeståndets utveckling (inventering av boplatser och kontroll av häckningsresultat).
Arbetet med att skydda kända boplatser kommer att prioriteras. miljö-övervakning. Vinterutfodring av havsörn har avslutats i Västerbotten. 2016 ringmärktes ungarna med helsvarta ringa på höger fot (Västerbotten). 2017 ringmärktes ungarna med blanka ringar (Västerbotten). För att ringnumren skall vara lättare att se med tubkikare, har ringnumren fyllts i med färg.
Ringnumret är ingraverad tre gånger på ringen. I Västerbotten har ringnumren färgats med röd-svart-röd färg (se bild 2). Utöver ringmärkning kommer havsörnsgruppen i Västerbotten följa havsörnsbeståndets utveckling (inventering av boplatser och kontroll av häckningsresultat). Arbetet med att skydda kända boplatser kommer att prioriteras.

Häckningar
Figur1: Antal kända revir och antal påbörjade häckningar 1989-2017
Lyckade häckningar
Figur 2: Antal lyckade häckningar och antal ungar 1989-2017

Västerbottens äldsta havsörn, 25 år gammal (26K)

B045 (X5170) en hanne, ringmärktes som bounge i Hälsingland 1992. Sedan 1997 har B045 häckat i Västerbotten. Häckningsreviret har varit detsamma hela tiden. 2016 lyckades paret med häckningen (1 unge) men 2017 misslyckade paret med häckningen. Totalt har det blivit 24 ungar under årens lopp (t.o.m 2017). B045 kunde avläsas (ringfärger) i reviret 4 april 2017.

Ekonomiskt stöd för inventering av havsörn har erhållits från Länsstyrelsen i Västerbottens län samt från Naturhistoriska Riksmuseet. Ringmärkaren Bjarne Modigh har betalats av Svenska Naturskyddsföreningen.

Havsörnsring
Bild 2: Ringar med ifylld färg (Västerbotten röd-svart-röd, 2017), foto Jan-Erik Wallin

Utöver författaren har följande personer arbetat aktivt i havsörns-projektet: Erik Andersson, Stefan Delin, Christer Hedegård, Peter Hellström, Lars-Gunnar Eriksson, Ingvar Lindblom, Torbjörn Ros, Allan Karlsson, Bjarne Modigh, Per-Olof Nilsson, Roger Viklund, Bengt Östling.

havsörnsbo
Bild 3: Adult havsörn vid bo (Finland)

Källa:  Jan-Erik Wallin

Sågställarvägen 2A
90742 Umeå   070/661 51 01

 

PROJEKT-HAVSÖRN-verksamhetsberättelse-2018

Dela inlägg