Fågelskyddspris

    

Hur ser fågelskyddsarbetet ut i Västerbotten egentligen?

Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF) bildades för 40 år sedan (1972). Ett avgörande skäl var att uppmuntra och organisera regionalt fågelskyddsarbete. Vad har uppnåtts sedan dess? Hur ser beståndsutvecklingen för Västerbottens fågelpopulationer ut? Hur ser skyddet av akvatiska och terrestra miljöer ut? Hur väl tar infrastrukturprojekt hänsyn till fågellivet? Förslag på nya vindkraftsparker läggs idag fram i en rasande fart. Vindkraften har utan tvivel många positiva sidor men lokaliseringsförslagen till de allt fler parkerna är inte sällan i direkt konflikt med fågelskyddsintressen. Det finns förslag till en bro över Kvarken och en rad andra infrastrukturprojekt. Skogsbruk och jordbruk intensifieras. Potentiella konflikter mellan föreslagna projekt och fågelskyddsintressen är uppenbart många och fågelskyddsarbetet är viktigare än någonsin! Till detta skall läggas en allt mer besvärande kunskapsbrist. Vi har flera oförklarliga tillbakagångar av fågelpopulationer. Ett alarmerande exempel är ortolansparven. Varför minskar arten i Sverige? Beror det på faktorer i övervintringsområdet, på häcklokalerna eller längs sträckvägarna? En annan kunskapsfråga som borde vara högprioriterad är påverkan av vindkraften på häckande fåglar. Det duger inte att påstå att alla annan påverkan utöver direkta kollisioner med rotorblad och kraftverk kan ignoreras, vilket i princip är den ståndpunkt som många miljökonsulter tar idag.

 

För att uppmärksamma det viktiga fågelskyddsarbete som bedrivs, både inom de egna leden och utåt, så har Umedeltats Fältstation (UDF) beslutat att instifta ett fågelskyddspris. Priset är ett hederspris som tilldelas en eller undantagsvis två personer som i första hand under de senaste två åren gjort en extra värdefull insats för fågelskyddsarbetet i Västerbotten. För att stimulera till nya initiativ skall priset ha ett nyhetsvärde och det bör således inte delas ut för ”gamla meriter”. Däremot kan uthålligt fågelskyddsarbete vägas in i bedömningen. Kandidater kan nomineras av vem som helst. Nomineringstiden går ut två veckor innan det datum då Umeå Bird Race avgörs, då även priset delas ut. Pristagaren utses av UDFs ledningsgrupp varför dess ledamöter inte kan nomineras.

Umedeltats Fågelskyddspris 2014 tilldelas Per-Olof Nilsson
Dela inlägg